Samenkomsten 3 mei 2020

Weer van harte welkom bij de online samenkomsten van De Bron! We wensen u Gods zegen toe. Hieronder de liturgie van de ochtenddienst en de Bijbelstudie van de middagdienst.

 

Morgendienst

Psalm voor de dienst: Psalm 116 vers 1

Schriftlezing: Lukas 22 vers 31 - 34 en Johannes 21 vers 15 - 19

Thema: Petrus door Jezus onderzocht

1. De liefde van Petrus beproefd
2. De toekomst van Petrus voorzegd

Psalm na de dienst: Psalm 139 vers 14

 

Middagdienst

De Bijbelstudie kunt u ook hier vinden.

 

Psalm voor de dienst: Psalm 119 vers 9 en 10

Schriftlezing: Genesis 17 vers 1 - 8

Psalm na de dienst: Psalm 146 vers 3

 

Bijbelstudievragen "Abram krijgt een nieuwe naam"
 

Terugblik vorige Bijbelstudie

Waar ging het de vorige keer over?

 

Openingsvraag

Waarom heeft iedereen een naam? Heeft uw naam een bepaalde betekenis?

 

Intro

De situatie in het leven van Abram is veranderd. Abram is vader geworden, hij heeft een zoon gekregen. Toch is Ismaël niet de door God beloofde zoon. Die zou uit Saraï geboren worden. Dat was het plan van God. In de Bijbel lezen we dat er dertien jaar zit tussen de geboorte van Ismaël en het moment dat God opneiuw op bijzondere wijze tot Abram gaat spreken. Wat zegt God tegen Abram? Hoe reageert Abram? Wat krijgt Abram van de Heere en waarom? Wat gaat God doen?

 

Lezen

Genesis 17 vers 1 t/m 8

1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!

2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.

3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende:

4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!

5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.

6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen.

7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.

8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.

 

Opzoeken en interpreteren

Vraag 1: Wanneer verschijnt de Heere opnieuw aan Abram? (Vers 1) Hoe zou dit voor Abram geweest zijn?

Vraag 2: Wie zegt God dat Hij is en welke opdracht krijgt Abram? (Vers 1) Waarom zou God zich met deze Naam bekendmaken?

Vraag 3: Waar wordt Abram aan herinnerd en hoe reageert Abram? (Vers 2 en 3) Waarom valt Abram op zijn aangezicht?

Vraag 4: Welke nieuwe naam krijgt Abram en waarom? (Vers 4 en 5)

Vraag 5: Welke belofte krijgt Abram bij deze naamsverandering? (Vers 6 - 8) Het is niet de eerste keer dat Abram deze belofte krijgt, maar welke nieuwe dingen worden er nu genoemd? Waarom zou de HEERE dit doen?

Vraag 6: De HEERE spreekt steeds over 'Mijn verbond'. Over welk verbond heeft de HEERE het dan? (Vers 2, 4 en 7) Wat is er zo belangrijk aan dit verbond?

 

Overdenken

Vraag 1: Wat betekent het dat God almachtig is?

Vraag 2: Wat betekent 'wandelen voor Zijn aangezicht en oprecht zijn'? Vraagt God dit vandaag ook nog?

Vraag 3: Wat kunt u leren van Abrams reactie op het spreken van God?