Samenkomst 03-02-2019 ochtenddienst

Markus 3 vers 36a - evangelist Van Setten

De Bijbelverzen: 36c Vrees niet; geloof alleenlijk.

Onderwerp: Het geloof in Jezus

Hoofdstuk 1: Het komen van het geloof tot Jezus

Hoofdstuk 2: De beproeving van het geloof door Jezus

Hoofdstuk 3: De uitkomst van het geloof in Jezus

 

Samenkomst 03-02-2019 middagdienst

Heidelbergse Catechismus zondag 7 - evangelist Van Setten

Vraag en antwoord 20:

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, 
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij, 
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd 
en al Zijn weldaden aannemen.

Vraag en antwoord 21:

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, 
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, 
maar ook een vast vertrouwen, 
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, 
dat niet alleen anderen, 
maar ook mij vergeving der zonden, 
eeuwige gerechtigheid en zaligheid 
van God geschonken is, 
uit louter genade, 
alleen om der verdienste van Christus wil.

Vraag en antwoord 22:

Vr. Wat is dan een Christen nodig te geloven?
Antw. Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, 
hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.

Vraag en antwoord 23:

Vr. Hoe luiden die Artikelen?
Antw. 1. Ik geloof in God den Vader, 
den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
4. Die geleden heeft,
onder Pontius Pilatus is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
6. opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; 
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
10. vergeving der zonden; 
11. wederopstanding des vleses; 
12. en een eeuwig leven.

 

Samenkomst 10-02-2019 ochtenddienst

Matthéüs 7: 21-23 - evangelist Van Setten

De Bijbelverzen: 21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Onderwerp: Jezus' onderwijs over Christen-zijn

Hoofdstuk 1: Ontdekkend onderwijs

Hoofdstuk 2: Aangrijpend onderwijs

 

Samenkomst 10-02-2019 middagdienst

Heidelbergse catechismus zondag 8 - evangelist Van Setten

Onderwerp: Drie is één


Samenkomst 17-02-2019 middagdienst

Heidelbergse Catechismus zondag 9 vraag 26 - ev. Van Setten

Onderwerp: God is Vader

 

Samenkomst 24-02-2019 middagdienst

Heidelbergse Catechismus zondag 10 vraag 27 en 28 - ev. Van Setten